AGENTS CONTROLADORS ESTACIONAMENT REGULAT SAC en Castelldefels

Ayuntamiento de Castelldefels

Descripción del empleo

Descripció:

S'obre la convocatòria per regular el procés de selecció per a la contractació del perfil professional Agent controlador/a per a la constitució d'una Borsa de treball per proveïr de llocs de treball temporals dels estacionaments regulats amb control d'horari de l'empresa municipal SAC, S.A.
CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Categoria profesional: Inspector/a agent estacionament regulat.
-Horari: segons necessitat del servei (matí i/o tarda de dilluns a diumenge, inclosos festius). Habitualment de l'1 de Maig al 30 de setembre els dies que fixi l'ordenança municipal.
-Sou: 21.700€ bruts anuals (per jornada complerta, habitualment de 36h/setmana)
-Tipus de contracte: temporal segons necessitats
REQUISITS GENERALS:

 • Ser ciutadà espanyol o
 • Ser nacional d'algun dels altRes estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de publicació de les presents bases.

 • No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.

 • Habilitació: no estar inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  REQUISITS ESPECÍFICS

 • Titulació: ESO o equivalent, FPI (Formació Professional de 1er grau). Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciencia.

 •  S'haurà d'acreditar un nivell de coneixement de la llengua catalana equivalent al nivell B-2. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatoria.

 •  3. Tenir coneixements d'ofimàtica a nivel d'usuari. (ús smartphones, navegadors web, etc)

   4. No haver estat valorat negativament en l'acompliment d'un lloc de treball a SAC.

   5. No haver rescindit un contracte de treball per no superar el período prova de SAC.
  6. No haver estat separat/da dels serveis ni haver estat acomiadiat/da disciplinàriament de SAC.
  Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es
  Les sol.licituds per prendre part de la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i a la web de SAC, S.A
  El termini romandrà obert des del dia 15 de Març fins al 29 de Març de 2021
  Les sol·licituds s'hauran de presentar:

 • Presencialment en les Oficines d'Aparcaments de SAC a Passatge de les Caramelles nº 2 ó Passeig Marítim, 170 de Castelldefels, de dilluns a divendres amb cita prèvia.
  (https/.tarjetaszonaverde.com/cita-previa.html)

 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: borsadecontroladors@sac.es

 • DOCUMENTACIÓ:
  Es requisit imprescindible adjuntar amb la sol·licitud:

 • Document de sol·licitud amb les dades personals de contacte.

 • El currículum vitae.

 • Fotocòpia del DNI.

 • Fotocòpia que acrediti la titulació indicada a l'apartat a) dels requisits específics de la base segona.

 • Fotocòpia , si s'escau, del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de llengua catalana i castellana.

 • Fotocopia de l'informe de vida laboral actualitzat a 28 de febrer del 2021.

 • Fotocòpia del carnet de conduir.

 • La resta de cursos, certificats, carnets o formació complementària també caldrà aportar-los juntament amb la sol·licitud.

 • Els aspirants que no presentin aquesta documentació, juntament amb la sol·licitud, restaran exclosos del procés.

  Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es i a La Guaita
  Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es
  El llistat de persones admeses i no admeses al procés de de selecció es publicarà a la pàgina web de l'empresa www.sac.es
  Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web de www.sac.es. No es farà una convocatària individualitzada .
  La llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de www.sac.es
  Tots/totes els /les aspirants que hagin superat satisfactòriament les proves selectives s'incorporaran a la borsa de treball de SAC.

  Formació requerida: Graduat Escolar (EGB / ESO)

  Información extra

  Status
  Activa
  Estudios requeridos
  Otros
  Localización
  Castelldefels
  Horas a la semana
  8 - 40
  Tipo de contrato
  Tiempo completo
  Publicado el
  20-03-2021
  Tipo de trabajo
  Marketing / Publicidad
  Carnet de conducir
  No
  Vehículo
  No
  Carta de motivación
  No
  Idiomas
  Español

  Trabajo de marketing | Tiempo completo | Otros

  Solicita ya

  Compartir esta oferta